TSgt Raimundo Velez Echegaray (Ret., USAF) - Co. K 1951-1952, served 22 yrs.

TSgt Raimundo Velez Echegaray (Ret., USAF)
Co. K 1951-1952, served 22 yrs.